Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНІНФОРМЦЕНТР».
1.2. Організаційно-правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01880210
1.4. Місцезнаходження емітента: 83086, м. Донецьк, пр-т Полеглих Комунарiв, 7
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: 0623003401
1.6. Електронна поштова адреса емітента: doninformzentr@pacincider.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття  інформації: http://www.ilitash.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про
іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення:
відомості  про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Наказом № 12 к  вiд 31.05.2013 звiльнено Корабльову Ірину Вікторівну з посади головного бухгалтера (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Корабльова I.В. обіймала зазначену посаду протягом 4 років 10 мiсяцiв, частка у статутному капiталi – 0,0%. Зазначену особу звiльнено за власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має, акцiями не володiє.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Гуренко Сергій Миколайович