Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНIНФОРМЦЕНТР»

01880210
83086, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, 7

Текст повідомлення: 

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв вiд 26.04.2013. № 1/13 звiльнено Бiлоусову Iрину Федосiївну з посади члена наглядової ради (паспорт ЕК 001555, виданий 14.09.1995 року Жовтневим РВ УМВС України в Луганськiй областi). Бiлоусова I.Ф. обіймала зазначену посаду протягом 43 мiсяцiв,частка у статутному капiталi – 0,0%. Зазначену особу звiльнено за власним бажанням. Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини, не має, акцiями не володiє.

Рiшенням рiчних чергових загальних зборiв вiд 26.04.2013. № 1/13 призначенно членом наглядової ради Мащенко Андрiя Миколайовича строком на три роки,частка у статутному капiталi – 0,0%. (паспорт ВВ 512554 виданий Горняцьким РВ УМВС України в м. Макiївка в Донецькiй областi 06.08.1998 року). Протягом своєї дiяльностi обіймав посади: асистент кафедри залiзобетонних конструкцiй у Донбаськiй Нацiональнiй академiї будiвництва та архiтектури, (присвоєно наукове звання кандидат технiчних наук), директор по транспорту у ТОВ «ВО «Iлiташ». Посадова особа непогашеної судимостi, у тому числi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями не володiє.

Директор Гуренко Сергій Миколайович