До уваги акціонерів

ПрАТ „Донінформцентр”!

Приватне акціонерне товариство „Донінформцентр” (код за ЄДРПОУ 01880210)

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться

26 квітня 2013 року об 11.00 годині

за адресою: 83086, Україна, Донецька область, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, буд.7, у приміщенні ПрАТ «Донінформцентр».
Дата та час проведення Зборів: 26 квітня 2013 року, об 11.00
Місце проведення Зборів: 83086, Україна, Донецька область, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, буд.7, у приміщенні ПрАТ «Донінформцентр», кабінет №418
Час початку реєстрації учасників Зборів: 10.00
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 10.50
Місце реєстрації учасників Зборів: 83086, Україна, Донецька область, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, буд.7, у приміщенні ПрАТ «Донінформцентр», кабінет №418
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 22 квітня 2013 року
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.
2.Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік;
3.Звіт Наглядової ради про роботу за 2012 рік;
4.Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства  за 2012 рік;
5.    Затвердження звіту виконавчого органу товариства, Наглядової ради, ревізійної комісії;
6.Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік;
7.Визначення порядку покриття збитків за результатами діяльності Товариства у 2013 році;
8.    Про зміни у складі органів управління та контролю Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

Звітний2012

Попередній2011

Усього активів  

1836

3879

Основні засоби  

225

335

Довгострокові фінансові інвестиції  

991

991.1

Запаси 

70

130.2

Сумарна дебіторська заборгованість  

418

2257

Грошові кошти та їх еквіваленти 

23

66.2

Нерозподілений прибуток 

-2065

-1738.8

Власний капітал 

-1522

1196.2

Статутний капітал 

100

100.1

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

3358

5075,5

Чистий прибуток (збиток) 

-1005

-1005

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

400321

400321

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

2

14

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів-паспорт та документ, що засвідчує їх повноваження.

Для ознайомлення з документами, що стосуються порядку денного, можна звертатися за місцем знаходження Товариства з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00. за адресою, 83086, Україна, Донецька область, м. Донецьк, пр. Павших Комунарів, буд.7, у приміщенні ПрАТ «Донінформцентр», кабінет №418. Посадова особа товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Усенко О.І.

Довідки за тел.: (050) 937-75-03

ПрАТ „Донінформцентр”