Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕТОН НОВА"

2. Код за ЄДРПОУ

32406629

3. Місцезнаходження

84791, м. Дебальцеве, смт. Миронiвський, вул. Советська, 52

4. Міжміський код, телефон та факс

0675222258 0675222258

5. Електронна поштова адреса

beton-nova@pacinsider.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.ilitash.com.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.01.2014 року акцiонером ПРАТ «БЕТОН - НОВА» (далi - Товариство) прийнято рiшення (Протокол рiшення акцiонера №1/2014 вiд 27.01.2014 року) про припинення повноважень Виконуючого обов’язки Голови правлiння – Фролова Євгена Григоровича (паспорт ВВ 194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 12.01.1998 року). Строк, протягом якого Фролов Євген Григорович перебував на посадi – 3,2 мiсяцi. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
27.01.2014 року акцiонером Товариства прийнято рiшення (Протокол рiшення акцiонера №1/2014 вiд 27.01.2014 року) про обрання Головою правлiння Товариства - Фролова Євгена Григоровича (паспорт ВВ 194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi 12.01.1998 року), строком до 03.03.2014 року.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: проходчик, iнженер-конструктор, iнженер-механiк, головний механiк, начальник енерго - механiчної служби, В.о. Голови правлiння.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Фролов Євген Григорович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.01.2014

(дата)